Vanaf 25 mei 2018 moet iedereen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Ook Assay Plan-& VastgoedEconomie hecht aan privacy en houdt zich dus aan de privacywetgeving. Hieronder vindt u onze privacyverklaring.

Assay Plan-& VastgoedEconomie, gevestigd aan Stationsweg 90 5807 AC Oostrum Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking vanpersoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stationsweg 90, 5807 AC Oostrum, Nederland, www.assay.nl
Functionaris gegevensbescherming: Creon Swaghoven, tel. +31 478 691616, e-mail info@assay.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Assay Plan-& VastgoedEconomie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat doelgericht is. Bijvoorbeeld om telefonisch of per e-mail contact op te nemen. Of om een opdracht uit te kunnen voeren op basis van een overeenkomst. Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens werden verzameld. Indien er geen overeenkomst tot stand komt bewaren wij gegevens niet langer dan een jaar. Gegevens die wij verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– De organisatie waar u werkzaam bent en mogelijk uw functie bij de organisatie
– Adresgegevens (en factuuradres)
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@assay.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Assay Plan-& VastgoedEconomie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Assay Plan-& VastgoedEconomie ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien nodig sluiten wij een zogenoemde bewerkersovereenkomst met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Assay Plan-& VastgoedEconomie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Daarvoor hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat uw toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Assay Plan-& VastgoedEconomie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@assay.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Assay Plan-& VastgoedEconomie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Assay Plan-& VastgoedEconomie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@assay.nl.